جدیدترین ها

اصطلاحات
شیرین نوری

عبارت down to earth

Down to earth: adj /dɑʊn tu ɜ:ɵ/ uk /dɑʊn tu ɜr:ɵ/ us Practical, reasonable, natural and friendly صادق و رو راست، خاکی، دوستانه، منطقی She

بیشتر »
اصطلاحات
شیرین نوری

عبارت come down ro earth

Come down to earth /kʌm dɑʊn tu ɜ:ɵ/ To become realistic, to become alert to what is going on around one, be reasonable to stop

بیشتر »
اصطلاحات
شیرین نوری

عبارت come back to eart

عبارت Come back to earth /kʌm bæk tə ɜ:ɵ/ /kʌm bæk tu: ɜ:rɵ/ to return to reality from a fantasy or daydream. از خواب و

بیشتر »
کاربرد اصطلاحات و تعبیرها در ترجمه
شیرین نوری

تصویر سازی در ترجمه اصطلاح ها

درس  چهارم یکی دیگر از شیوه بیان غیر مستقیم تصویرسازی های خیالی و ذهنی از یک موضوع است که این شیوه بیان و برجسته سازی

بیشتر »
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز