دوره کودکان 7 تا 12 سال

آموزش حروف الفبای انگلیسی به روش فونیکس حرف ( N )

آموزش طرز نوشتن و تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی تلفظ صحیح حرف N، به فارسی (اِن ) است.   capital letter   حرف بزرگ   small letter   حرف کوچک   phonetic /n/  شکل فونتیک   letter N sound /n/   حرف (اِن )صدای (ن )میدهد   مثال : nest, nap,no,now, ninja, nine, ویدیو […]

آموزش حروف الفبای انگلیسی به روش فونیکس حرف ( M )

آموزش طرز نوشتن و تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی سیزدهمین حرف الفبای انگلیسی تلفظ صحیح حرف M، به فارسی ( اِم ) است.   capital leeter    حرف بزرگ    small letter   حرف کوچک   phonetic /m/  شکل فونتیک     letter M sound /m/ حرف (اِم) صدای (م) میدهد   مثال : am, dam, […]

آموزش حروف انگلیسی به روش فونیکس ( L )

آموزش نوشتن و تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی تلفظ صحیح حرف L، به فارسی ( اِل )است.   capital letter       حرف بزرگ   small letter    حرف کوچک phonetic /l/  شکل فونتیک     letter L sound /l/  حرف اِل صدای ل میدهد مثال : lamp, lion, lamb, land […]

آموزش حروف انگلیسی به روش فونیکس ( K )

آموزش نوشتن و تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی یازدهمین حرف الفبای انگلیسی تلفظ صحیح حرف k ، به فارسی کِی   capital letter     حرف بزرگ   small letter    حرف کوچک   phonetic /k/      شکل فونتیک   letter K sound /k/    حرف کِی صدای ک میدهد مثال : kite, key, kid, […]

آموزش حروف الفبای انگلیسی به روش فونیکس حرف (J)

اموزش نوشتن و تلفظ صحیح حروف الفبای انگلیسی دهمین حرف الفبای انگلیسی تلفظ صحیح حرف J، به فارسی جِی است.   حرف بزرگ    capital letter    حرف کوچک    small letter phonetic /ʤ/    شکل فونتیک حرف جی    letter J sound /ʤ/   حرف جی صدای ج می دهد مثال : jet, jam, jar, […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز