شناخت تفاوت بین شیوه بیان مستقیم و بیان غیر مستقیم در ترجمه اصطلاحات

شیوه های بیان در زبان و معنای مجازی
شیوه های بیان به دو دسته زیر تقسیم می شود
۱٫ مستقیم یا شفاف که دارای معنای حقیقی و شفاف و ترجمه از طریق برابر گزینی کلمات
۲٫ غیر مستقیم که به صورت شیوه بیان خطی و دارای معنای مجازی است

شیوه بیان در زبان
کلمات در زبان ابزار ئ نشانه هایی هستند برای نام گذاری پدیده ها، حادثه ها و حالت ها که به کمک آنها پیام رسانی می شود. اما برای بیان همین پیام ها یا توصیف پدیده ها، حادثه ها و حالت ها شیوه های متفاوتی وجود دارد.
یکی از ساده ترین شیوه ها ، بیان مستقیم موضوع است
در این شیوه کلمه یا کلماتی که برای بیان اتفاقات و حوادث و رویدادها استفاده می شود همه دارای معنای حقیقی و شفاف هستند به طوری که از معنای حقیقی کلمه ها می توان موضوع را فهمید.
مثال:
موضوع مردن یا تجربه را در نظر بگیرید
در یکی از ساده ترین شیوه های بیان می توان موضوع را با جملات زیر بیان کرد:
۱٫ He died yesterday
۲٫ He is not an experienced person
در فارسی همین دو موضوع را می توان به این صورت بیان کرد:
۱٫ او دیروز مرد.
۲٫ او آدم با تجربه ای نیست.
این شیوه بیان را مستقیم و شفاف می گویند. تمام کلمات به کار گرفته شده دارای معنای حقیقی و واقعی خود هستند و به همین دلیل ملاک ترجمه آنها معنای لفظی یا حقیقی کلمه های به کار گرفته شده در جمله است. ترجمه این نوع جملات که بیان شیوه آن به صورت واضح است مشکل زیادی ایجاد نمی کند و معمولا می توان جمله را به کمک معادل یابی های واژگانی به زبان هدف ترجمه کرد.
معنای مجازی و شیوه بیان
بیان کردن موضوع همیشه به شیوه مستقیم یا ساده نیست
در بسیاری از موارد بیان اتفاقات، حوادث و حالت ها به شیوه غیر مستقیم یا برجسته سازی شده بیان می شود.
یکی از ویژگی های شیوه بیان غیر مستقیم این است که بعضی از کلمات دارای معنای اولیه یا حقیقی خود نیستند بلکه به معنای مجازی به کار گرفته شده اند.
مثال:
موضوع مردن و مهارت را در انگلیسی می توان به شیوه زیر بیان کرد:
۱٫ He kicked the bucket yesterday
او دیروز غزل خداحافظی را خواند.
۲٫ He is all thumbs.
او آدم دست و پا چلفتی است.

در این دو جمله از معنای حقیقی کلمه ها و معنی کردن کلمه به کلمه نمی توان به معنی جمله پی برد. بین موضوع مردن die و غزل خداحافظی را خواندن kick the bucket و بین دست و پا چلفتی all thumbs و نداشتن مهارت experience برای انجام کاری رابطه ی مستقیمی وجود ندارد بلکه این کلمات با معنای مجازی به کار رفته اند.
این شیوه بیان که در اصطلاح ها به کار می رود نوعی برجسته سازی معنایی است که در آن موضوع به شیوه غیر خطی یا غیر مستقیم بیان می شود. به کمک شیوه بیان غیر مستقیم می توان از موضوع تعبیرهای متفاوتی را ارایه کرد یکی از ویژگی های عمده این شیوه بیان به کار بردن بعضی از کلمات با معنای مجازی است.
به همین دلیل در ترجمه اصطلاح ها نمی توان از ترجمه کلمه به کلمه و برابر گزینی کلمات استفاده کرد. این ویژگی خاص اصطلاح ها و ترکیب های اصطلاحی است که آن را از شیوه بیان ساده متمایز می کند.

تمرین

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *