Nice to meet you

عبارت
nice to meet you

برای استفاده از عبارت های انگلیسی باید با توجه به فرهنگ آنها کاربرد و اینکه در چه زمان و موقعیت به کار برده می شوند نیز توجه کنیم و این موارد را برای استفاده از تمام عبارات انگلیسی در نظر بگیریم
اکثرا این عبارت را در مکالمات اولیه احوالپرسی شنیدیم اما آیا این عبارت هر زمان که ما فردی را می بینیم می توانیم این عبارت را به کار ببریم؟
در پاسخ نه، این عبارت فقط زمانی که ما شخصی را برای بار اول میبینیم و برای فردی که از قبل می شناختیم استفاده نمی کنیم و از اینکه از دیدن و آشنایی با آن فرد خوشحال هستیم این عبارت را استفاده می کنیم

عبارت به معنای از آشنایی با شما خوشبختم.

nice to meet you

/nɑɪs tuː miːt juː/
/naɪs tuː miːt jə/                                                                                                                     

عبارت به معنای از دیدنتون خوشحالم.

nice to see you 

/naɪs tuː siː juː/
/naɪd tuː siː jə/


از این عبارت زمانی استفاده می شود که آن فرد را قبلا دیده ایم و با آن آشنا هستیم
همچنین عبارت های دیگری نیزمی شود به جای عبارت nice to see you استفاده کنیم

Nice to see you again = it is great to see you = it is wonderful to see you again

تفاوت در کاربرد این دو عبارت

For example:

در این مثال کاربرد نادرست این عبارت استفاده شده است

Hey nice to meet you teacher!

But you’re in my class every day. What do you mean nice to meet me?

در این مثال کاربرد صحیح این عبارت استفاده شده است

For example:

Hey nice to see you again teacher.
Oh, hello! It’s so nice to see you again, too.

 

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *