جدیدترین ها

تمرین ترجمه متون ساده

تمرین مراحل پنج گانه ترجمه خواندن و درک محتوای متن معادل یابی برای واژه های کلیدی و ترکیب ها و اصطلاح ها پیش نویس ترجمه

بیشتر »
اصطلاح ( idiom )
شیرین نوری

(bring on ( something

Bring on (something) Idiom /brɔ:t ɑn/ UK /brɑ:t ɑ:n/ US To cause something to happen. دلیل و علت اتفاق افتادن چیزی، باعث شدن Reading in

بیشتر »
اصطلاح ( idiom )
شیرین نوری

brought up

Brought up idiom /brɔ:t ʌp/ UK /brɑ:t ʌp/ US ۱٫ To rise or care for a child. بزرگ شدن، مراقبت و بزرگ کردن بچه My

بیشتر »
دسته بندی نشده
شیرین نوری

depression

Depression: noun /dɪpreʃən/ ۱٫The state of feeling very unhappy افسردگی His depression came to an end when he took a trip. با رفتن به مسافرت

بیشتر »
اصطلاحات
شیرین نوری

عبارت cold blooded

Cold blooded: adjective /koʊld blʌdɪd/ US /kəʊld blʌdɪd/ UK ۱٫ Animal has a body temperature that change with the temperature of the air or ground

بیشتر »
اصطلاح ( idiom )
شیرین نوری

عبارت in order

این عبارت کاربرد های زیادی دارد و در قالب اصطلاح و صفت و…. موارد دیگر هم به کار می رود. In order: (idiom) /ɪn ɔ:də/

بیشتر »
اصطلاحات
شیرین نوری

عبارت run to earth

عبارت Run to earth:( collocation), run someone or something To find someone after searching for them. پیدا کردن شخصی یا چیزی بعد از جستجو کردن

بیشتر »
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز